Tag Archives: Naiset

Naisten Erikoislaatuinen Itsekkyys

Luontomme mukaan, luodun olennon luenteen mukaan, kytkös on olemassa vain miesten keskuudessa. Naiset eivät osaa kytkeytyä keskenään, koska heidän itsekkyytensä on erikoislaatuinen. Se ei ole hyvä eikä paha.

On tärkeää työskennellä meidän alkuperäisen luonteemme mukaan, pyrkimättä vahingoittamaan sitä. On tärkeää työskennellä materiaalin kanssa, jonka mukaan meidät on luotu ja ymmärtää, että saavutamme päämäärämme vain käyttämällä luontoa oikein.

Laittamalla miehet ja naiset ​​samaan ryhmään, yhtenäisessä työn prosessissa tunnemme erilaisen kytköksen miesten keskuudessa kuin naisten.

Se ei tunnu niin paljon tosielämässä kuin meidän integroidun menetelmän oppitunneilla. Kirjaimellisesti jo puolessa tunnissa yhteisten opintojen aikana, miespuolinen osa alkaa tuntea, että heidän luontonsa on valmis menemään eteenpäin ja kytkeytymään kaikkien kanssa, kun taas naispuolinen osa tuntee kyvyttömyyttä työskennellä kohti toisiaan lähestymistä.

Paras tulos saavutetaan kun naiset tukevat miehiä intentiollaan ​​ja pyrkimyksillään, samalla kun miehet lähestyvät toisiaan.

Naisten Ryhmän Vaikutus Miesten Ryhmään


Kysymys: Miesten työ integroidussa yhtenäistymisessä kestää 7-8 tuntia päivässä. Onko naisen tarkoitus uhrata yhtä paljon aikaa opiskeluun?

Vastaus: Naisilla on paljon vähemmän ongelmia kuin miehillä, sillä heidän työnsä alkaa, kun he liittyvät työhön miesten ryhmän ympärillä.

Ennen sitä heidän työnsä on teoriaopinnoissa ja siellä ei voi olla mitään siteitä. Tämä koskee keskusteluja, roolipelejä, sekä omistautumista lasten kasvatukselle integroidun kasvatuksen näkökulmasta jne., mutta ei naisten välisiin suhteisiin, joka heidän tuntemustensa mukaan olisi vain heidän luonteensa väärinkäyttämistä.

Naisen ryhmä alkaa tarkkailla miehiä ja heidän keskinäistä työtään vasta kun ne ovat valmiita ja kun miesten ryhmä on riittävän koulutettu teoriassa ja käy jo läpi käytännön integroitumista keskenään. Vähitellen alamme opettaa heille avun perustaa, joka heidän puoleltaan tarvitaan seuraavan tilan saavuttamiseksi: yhtenäisyyden, harmonian tila, ja luonnon havainnoiminen ”Adamin” (Ihmisen)seuraavalla tasolla, jonka voimme saavuttaa tällaisen yhtenäisyyden kautta.

Miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden omalla voimallaan, niin kuin mies saavuttaa täyttymystä ja ruokaa.

Naisten ryhmä auttaa heitä siinä, innostaa, puskee heitä, ja toimii erittäin tehokkaana työkaluna miehille, joita ilman he eivät voi yhtenäistyä. Naisten täytyy vaikuttaa miehiin erittäin huolellisesti häiritsemättä heidän yhtenäistymisen tunnettaan, naisten on annettava miehille tunne, että he odottavat sitä heiltä, he arvostavat heitä, innostavat heitä ja kohtelevat heitä kuin äiti lastaan.

Jokainen nainen voi suhtautua miehiin tällä tavalla, ja miehet aistivat naisten vaikutuksen. Siksi naisten ryhmä ottaa keskeisen roolin miesten ryhmän liikuttamisessa kohti yhtenäisyyttä, vaikuttamalla siihen inspiraatiollaan ja odotuksillaan, kuten äiti: “Mitä odotan lapseltani.” Ja lapsi aistii, että äiti odottaa tiettyä  tulos häneltä.

Kaikki tämä on tehtävä huolellisesti ja varovasti, ettei tästä aiheudu välinpitämättömyyden tunnetta miehissä tai kielteistä reaktiota. Kaikki on jossakin määrin tehtävä hyvin herkästi, aina mitaten.

Kun molemmat ryhmät katsovat itseään objektiivisesti sivusta, he kokevat, että he tarvitsevat toisiaan. Myönnän naisten ryhmälle, että minä tarvitsen heidän tukensa ja vaikutuksensa, ryhmän inspiraation, sen  odotuksia minua kohtaan. Tämä innostaa, tukee minua, ja kiihottaa minua kohti tuloksen saavuttaamista.

Yleensä on olemassa valtava vaikutteiden, keskinäisten tunteiden ja odotukisen valikoima. Jos kaikki tämä tapahtuu epäsuoran kosketuksen kautta, kaukaa, “induktion”  avulla naisten ryhmältä miesten ryhmälle, silloin oikea keskinäisen vuorovaikutuksen tulos on saavutettu.

Ja seurauksena miesten ryhmä saavuttaa yhtenäisyyden naisten ryhmän avulla. Ja tämä yhtenäisyys siirtyy  naisten ryhmään.

Mutta nämä ryhmät eivät sulaudu, eivät sekoitu, vaan ovat olemassa kahtena “ympyränä”:  ulkoinen – naisten ja sisäinen – miesten.

Yhteinen Vai Erillinen Sukupuolikasvatus

Kysymys: Minkälainen kokoonpano pitäisi olla luokassa integroidun kasvatuksen kursseilla? Pitäisikö naisten ja miesten opiskella yhdessä, vai olisiko parempi opiskella erikseen, niin kuin lapset tekevät?

Vastaus: Uskon, että olisi hyvä eliminoida mahdollisimman monet häiriötekijät. Kun miehet ja naiset istuvat yhdessä, sääntönä, tämä johtaa ylimääräisiin häiriötekijöihin. Loppujen lopuksi olemme ihmisiä ja meillä on normaalit vaistot, mutta ne on paras eliminoida opintojen aikana.

Tähän päivään asti monet kasvatuslaitokset maailmassa harjoittavat erillistä sukupuolikasvatusta. Käytäntö osoittaa, että se on tehokkaampaa kuin yhteinen sukupuolikasvatus. Siksi on parempi erottaa miehet ja naiset.

Määrätyn valmistautumiskauden jälkeen, mies- ja naisryhmien pitää kuitenkin olla valmiita yhdistymään päämäärällä yhdessä keskustella ja selkeyttää yhteisiä aiheita. Silloin tulemme näkemään miten, käsitellyn materiaalin perusteella ja heidän vaihdettua ja vastaanotettua puolueettoman, integroidun näkökulman maailmasta, he käyttävät keskusteluja tai väittelyä aloittaakseen uuden ihmissuhdejärjestelmän luomisen. Kontrolloimalla toisiaan he alkavat luomaan jotain yhteistä: ei mies- eikä naispuolista, vaan kaikille yhteistä — prototyyppiä tulevaisuuden integroidulle yhteiskunnalle.

Mutta tässä meidän pitää keskustella suhtautumisestamme lapsiin ja vanhempiin, monta sukupolvea mukaan lukien, selkeyttää, väitellä ja sen mukaan toteuttaa nämä asiat.

Neuvo Vastasyntyneen Hoitoon

Kysymys: Luennolla sanoit, että keskeisin asia oppilaillesi juuri nyt on kasvattaa tunnetta, joka on herännyt heidän keskuudessaan (yhteinen halu keskinäisen lahjoittamisen ominaisuuteen), joka on heistä  jo itsenäisesti olemassa, aivan kuten vastasyntynyt, joka on irti äidistään. Miltä tulevien tekojemme tulisi näyttää?

Vastaus: Nyt meidän pitää vain pyrkiä kasvattamaan vastasyntynyttä halua käyttämällä itsekkyyttä, joka on ilmennyt meissä. Meidän tulisi liittää se yhteiseen kytkökseemme ja siten vahvistaa sitä, aivan kuten atleetti, joka vahvistuu käyttämällä vastusta liikuntavälineistä.

Kysymys: Kun kytkös on kerran havaittu maailmanryhmän miespuolisen osan avulla, miten naispuolinen osa osallistuu tähän?

Vastaus: Naispuolinen osa tukee miehiä tässä, velvoittaa, vahvistaa ja tyynnyttää heitä. He osallistuvat myös aktiivisesti keskinäisen takeen idean, ihmiskunnan integroidun kytköksen levittämiseen 99%:lle, tarkoittaen julkiselle yleisölle.

Mitä Meiltä Vaaditaan Levittämisessä?

Meidän pitää kehittää oma edustuksemme kasvatusviestimisessä: televisio, radio, sanomalehdet ja Internet. Pitää kehittää järjestelmä lasten kasvatukseen ja naisten organisaatiolle. Naiset ovat valmiita työhön. He aistivat paljastetun ongelman paremmin kuin miehet ja heillä on valtava vaikuttamisen voima, jota ei hyödynnetä tai kehitetä oikein. Tämä on todella tärkeää.

Meidän pitää kääntyä hallituksen puoleen. Kontaktit, jotka meillä tänään on YK:hon, UNESCO:on ja muihin, eivät riitä. Meidän tulee toimia massiivisesti turvautumalla tiedemiesten sanoihin.

On olemassa useita suunnitelmia, mutta emme voi toteuttaa niitä, sillä luova voimamme on rajoitettu. Meidän pitää kirjoittaa päivittäisiä artikkeleita joita voimme levittää Internettiin. Meidän pitää luoda lyhyitä filmipätkiä puoleensavetävällä animaatiolla, jotka selittävät viestimme eri näkökulmista helpolla tavalla. Mutta näitä ei vielä ole. Tarvitsemme suuren määrän ihmistä ja heidän jokaisen kanssa luomme tietyn ulospäinvaikuttamisen.

Ymmärtäkää Toisianne Ja Paljastakaa Luoja

Kysymys: Meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Miten järjestän molemmat osat sisässäni, näytelläkseni oikeanlaista roolia suhteessa miesten ryhmään?

Vastaus: Aivan oikein, meissä jokaisessa on nais- ja miespuolinen osa. Jos sekä miestä, että naista ei olisi meissä jokaisessa, emme kykenisi kommunikoimaan keskenämme. Jokainen molekyyli, jokainen atomi, jokainen partikkeli sisältää kaksi vastakkaista osaa; muutoin sitä ei olisi olemassa.

Voin kommunikoida ja ymmärtää naisia juuri siksi, että minussa on feminiini osa, dominoivan maskuliinisen osani lisäksi. Muutoin en kykenisi mitenkään käsittämään mitä se on. Yhteisen halun (Kli) särkyminen mahdollistaa vastakohtaisten osien olemassaolon meissä, joka puolestaan mahdollistaa kontaktin ottamisen, kytkeytymisen ja sitten yhtenäistymisen.

Tästä syystä henkilön tulee kuvitella sisässään vastakkaisen sukupuolen muodon, vastakkaisen osan ja käyttää tätä muotoa astuakseen sisään, miehenä, naispuoliseen osaan, ymmärtääkseen, havaitakseen ja nähdäkseen pyynnöt, sisäiset halut, pyrkimykset ja yrittää olla aina herkempi niille. Ja sama soveltuu myös naisille.

Naiset ovat hyvin usein kriittisiä ja vaativia miehiä kohtaan. Miehiä pitää käsitellä jossain määrin kuin lapsia ja naisten tulee olla jossain määrin kuin äidit. Tämä olisi oikein, korrektimpaa.

Mies on aina joko äidin tai vaimon vaikutuksen alainen, ajattelemme häntä täysin vapaana, mutta todellisuudessa se ei pidä paikkaansa. Oikeanlaisessa yhteiskunnassa ensin äiti, sitten vaimo kontrolloi miestä. Tämä on todellakin oikeanlainen yhteiskunta, sillä nainen on lähempänä luontoa, hän tekee vähemmän virheitä ja on tasapainoisempi. Puhun ihannetasoista, jonka luonto on suorastaan antanut meille. Tästä syystä meidän tulee olla herkkätunteisempia toisiamme kohtaan.

Alamme ymmärtää Luojaa, kun meillä on oikeanlainen kytkös toisiimme. Luoja on saavutettu yhteisenä elementtinä välillämme, joka sisältää molemmat osat. Häntä kutsutaan nimellä ”Boreh”, sanasta ”Bo” ja ”Re”, joka tarkoittaa ”tule” ja ”katso”. Tämä on Luojan nimi. Mitä ”tule ja katso”  tarkoittaa? Saavuta tämä ominaisuus ja havaitset sen itsessäsi – se on Luoja. Miten sitten saavutamme Hänet? Teemme niin erityisesti keskinäisen kytköksen avulla.

Tästä syystä keskinäinen, oikeanlainen ymmärrys, yhdessä sen kanssa, että kunnolla lähestymme toisiamme tavoitteella paljastaa Luoja, tuo meidät päämäärään.

Ylistä Tovereitasi

Kysymys: Pitäisikö minun ylistää tovereitani, joille olen todella kateellinen?

Vastaus: Luulen niin, koska kun on kyse henkisestä saavuttamisesta, naiset voivat itse asiassa lähestyä ymmärtämällä, että juuri heidän yhteinen halunsa, joka pitää tavoittaa ja saavuttaa sekä paljastaa seuraava aste, ylempi maailma. Kun tämä kolmas komponentti, seuraava ylempi aste on olemassa, silloin naiset voivat lähestyä toisiaan. Sitä ei voi tapahtua meidän maailmamme tasolla, mutta se voi tapahtua seuraavalla asteella, ylemmän maailman asteella.

Grillivartaan Valmistaminen Haluista

Kysymys: Minulla on kysymys poiskytkeytymisestä tästä elämästä. Luoja ohjaa henkilön pois aineellisesta maailmasta. Tuntuu siltä kuin pakottaisin itseni rakastamaan lastani, miestäni, perhettäni ja menen töihin vain koska minun pitää. Se tuntuu peliltä. Naiselle se on loputonta tuskaa, tarkoittaen että sisäisesti olet halun tilassa, mutta elät tässä maailmassa kuin pelaten peliä.

Vastaus: Näin se todellakin on. Henkilö ei voi jakaa itseään kahden, kolmen tai viiden halun välillä, sillä haluja voi olla vain yksi. Mikä sitten on ratkaisu?

Kuulin saman kysymyksen sekä miehiltä, että naisilta: ”Miten voin jatkaa, menettämättä haluani tätä maailmaa, työtäni, perhettäni ja puolisoani kohtaan? Miten voin ylläpitää sitä, jos suurempi halu kuluttaa, painostaa tai mitätöi pienemmän halun?”

Tämä ilmaantuu, jos et liitä, etkä hyväksy kaikkia näitä haluja yhdestä lähteestä tulevina. Sinun tulee kerätä, kytkeä ja tehdä sellainen ”sekoitus” niistä, joka pyyhkii kokonaan pois eroavaisuudet. Halu lapseen, puolisoon, Luojaan, ryhmään, vanhempiin ja itse luomisen tarkoitukseen pitää yhtenäistää. Täytyy ”pinota” kaikki nämä halut aivan kuten grillivartaassa.

Jos asia ei ole niin, silloin työsi ei ole terveellistä, eikä halusi ole terveellinen. Tämä ei kelpaa, sillä meille on annettu sellainen halujen monimuotoisuus maailmassamme, joten voimme tuoda ne yhteen ja nähdä ne yhtenä.

Henkisen Asteen Synnyttäminen

Kysymys: Mikä on oikea ympäristö naiselle ja miten sitä tule hyödyntää, kun vaikeutena on työskenteleminen ilolla ja innokkuudella?

Vastaus: Oikeanlainen ympäristö naiselle, johtaa naisessa rauhalliseen ja jatkuvaan sisäiseen, oikean halun jäsentämiseen ja yhdistämiseen: Mitä sen tulisi olla; miten me, miespuoliset ja naispuoliset osat perhettä yhdymme ja synnytämme henkisen tason.

Tuotamme sen keskuudessamme yhtenäistymällä keskenämme oikein. Oikeanlainen yhteys tuo esiin seuraavan asteen. Tätä naisen tulee ajatella ensimmäisenä. Silloin miehet havaitsevat kaiken oikealla tavalla ja alkavat toimia.

Luojan Reitti On Sama Kaikille

Kysymys: Onko se niin että nainen voi sopeuttaa itsensä Luojaan vain miesten ryhmän kautta?

Vastaus: Ehdottomasti ei! Myös naisen pitää sopeuttaa itsensä henkilökohtaisesti Luojaan! Liike miesten ryhmän kautta on välttämätön vain saapuaksemme tähän asteeseen. Mutta kääntyminen Luojan puoleen on edelleen henkilökohtainen prosessi.

Miten nainen ei voisi olla kytköksessä Luojaan? Me edistymme yhdessä: Mies ei ole kykeneväinen edistymään ilman naisen halua, samalla kun nainen ei voi edistyä Luojan suuntaan ilman miesten pyrkimystä. Kaiken tämän tulee yhtyä, samoin kuin yhdessä synnytetään lapsia.

Liike on syntymää jokaisella uudella tasolla, kun aikaansaamme seuraavan tilan. Nainen ei voi olla ainut vanhempi, eikä myöskään mies. Heidän pitää olla yhdessä voidakseen perustaa perhe ja voidakseen ylläpitää yhteistä perheympyrää, jonka jälkeen he tuottavat uusia tiloja.

Mutta sekä naiset että miehet omaavat henkilökohtaisen suhteen Luojaan, samalla kun liike voi vain ilmaantua ryhmässä. Sopeutan itseni luojaan henkilökohtaisesti. Mutta miten saavutan täyttymyksen? Saavutan sen ryhmän kautta.

Ympäristön vaikutus, sekä miehille että naisille on keskeinen. Nainen ei voi edistyä ilman ryhmän vaikutusta, vaikkakin mielummin miesten ryhmän kuin naisten.