Ajatuksen voima k. 2

thumbs_Laitman_006      Lineaarinen ja integraalinen ympäristö
Ihminen on omasta mielestään kaikkein kehittynein muuhun
ympäristöön verrattuna. Tämän takia hän kykenee tutkimaan sen muita
osa-alueita: elotonta ja elollista ympäristöä sekä eläinmaailmaa.
Kykenemme tutkimaan eläin- ja kasvisoluja sekä kivennäisiä koska ne
ovat ihmisälyn kannalta alempitasoisia. Kivet, kasvit tai eläimet eivät
kykene peittämään mitään ihmiseltä. Ymmärrämme heidän
käyttäytymistään ja olemme niitä ovelampia ja kehittyneempiä – nehän
eivät käsitä ajatuksiani tai aikeitani. Toisen ihmisen ajatusten tutkiminen
on jo sitten huomattavasti vaikeampaa. Se edellyttää jo erityistä,
psykologiaksi kutsuttavaa tutkimusta. Psykologia ei kuitenkaan ole
”tiedettä”, koska meidän on erittäin vaikeaa tutkia toisten ajatuksia
tutkijan ajatusten avulla – kumpikin ovat ihmisiä. Tästä syystä
psykologia ei ole eksakti tieteenala, vaan joukko aiempaan kokemukseen
pohjautuvia olettamuksia.
On kuitenkin olemassa ihmismieltä vahvempi ajatuksen voima, jonka
saavuttaessamme pystymme tutkimaan ihmismieltä. Periaatteena on,
ettemme pysty tutkimaan minkäänlaista ilmiötä sen omalta tasolta.
Eloton ei kykene analysoimaan elotonta, mutta elollinen kuitenkin
kykenee hankkimaan tietoja toisesta elollisesta.
Jotta pikkulapsi voisi ymmärtää toista pikkulasta, tulisi tämän varttua
vähintään noin kymmenen vuoden ikäiseksi. Tässä vaiheessa lapset ovat
eläinten ja kasvien tavoin saavuttaneet erilaisen kehitysasteen;
vanhemmat lapset voivat pitää pienempiä lapsia silmällä.
Ongelma ihmisen kanssa on siinä, että hän on ikään kuin saavuttanut
korkeimman kehitysasteen, joka on elottoman ja elollisen luonnon sekä
eläinkunnan yläpuolella, ja jonka yläpuolella ei enää ole mitään. En
omalta tasoltani enää kykene tarkkailemaan tai tutkimaan itseäni
ymmärtääkseni kuka minä oikein olen. Tästä syystä pyrin saavuttamaan
korkeamman tason, joka ei ole saavutettavissa psykologian avulla.
Mikäli pääsen kabbalan oppien avulla korkeamman voiman, eli yleisen
integraalisen ympäristön tasolle, joka on tavallista ”lineaarista”
ympäristöämme ylemmällä tasolla, niin kykenen ymmärtämään minkä
tahansa ihmisen ajatuksen taustalla olevan motiivin. Tiedän etukäteen,
onko toimintani yhtä hyödyllistä kuin oletan sen olevan.
Kysymys: Mitä tarkoittaa pääseminen korkeamman integraalisen
luonnon tasolle? Mikä on tämän ajatus?
Vastaus: Meitä hallitsevat ajatukset, ohjausjärjestelmämme, sijaitsee
tällä tasolla. Ymmärtäessämme tämän järjestelmän, pystymme
oivaltamaan sen sisältämät ajatukset ja ymmärtämään mitä ihminen
haluaa, hänen luonteensa sekä mikä häntä vie eteenpäin.
Alamme tutkia “Luojaksi” kutsumaamme, meitä hallitsevaa ympäristöä
ja miten ihminen voi toimia sen toimien ja käskyjen mukaisesti. Voimme
tarkistaa, täytämmekö sen edellyttämät vaatimukset oikein.
Ongelmana on, ettei älymme ole integraalinen, koko ympäristöä
käsittävä, vaan hyvin lineaarinen, rajallinen, pienten lasten kaltainen.
Kerta toisensa jälkeen se toimii vain hyvin rajallisissa puitteissa, joka ei
kata koko hallinta- ja ohjausjärjestelmää. Tämä edellyttäisi kabbalan
opiskelua ja korkeamman psykologian ymmärtämistä.
Tieteenä kabbala on materialistista psykologiaa, jota tulee opiskella
oikein ja välittömästi ymmärtääksemme, että kyse on ihmisen tavallista
korkeammasta kehityksen asteesta. Suhteutettuna tähän voimme
kutsua tämänhetkistä kehityksen tasoa eläimen tasoksi.
Luojan voima ylittää ihmisälyn. Luoja on ympäristön eri osat yhteen
tuova äly. Kyse on yhtenäisyyden, yhteenkuuluvuuden ja täydellisyyden
älystä. Maailma on osa tätä integroitua järjestelmää, ja kytkeytyessäni
tähän älyyn ja hallitsemalla tämän järjestelmän, voin tietää
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden. Kyseisen järjestelmän
kaikki osat ovat yhtä tärkeitä.
Järjestelmässä vaikuttavaa tahtoa, jonka kaikki osat liittyvät toisiinsa,
kutsutaan korkeammaksi voimaksi tai Luojaksi. Riippuen siitä kuinka
samankaltaiseksi tulen tämän yleisen ympäristön kanssa, kuinka
yhdennyn kaikkeen sekä antamalla kaikkeni opin tuntemaan tämän
korkeammalla tasolla sijaitsevan ympäristön ja kykenen jopa
hallitsemaan sitä.
Nousen ihmisen tasolta korkeammalle, Luojaksi kutsumallemme tasolle
ja kykenen tutkimaan sitä. Minusta kuitenkin tuntuu, että minun tulisi
pyrkiä vielä tätä korkeammalle, koska se on saavutettavissani rakkauden
yhtenäistävän voiman avulla. Tämänlainen ihmeellinen mahdollisuus
tarjoutuu ihmisille.

Ajatuksen voima, k. 1

laitman_543_01 Järki palvelee halua
Kysymys: Kabbala kertoo ihmismielen valtavasta voimasta, jota lukuisat tieteelliset tutkimukset todistavat. Tunnemme plasebovaikutuksen, jossa
sairasta hoidetaan lääketieteellisesti täysin tehottomalla lumelääkkeellä,
mutta lopputulos vastaa kuitenkin läheisesti todellisella lääkkeellä
annettavaa lääkitystä.
Nykyinen robottitekniikka valmistaa ihmismieltä lukevia ja erilaisista
toimenpiteistä suoriutuvia robotteja. Mikä sitten on ajatus ja mitkä ovat
sen toimintamekanismit?
Vastaus: Luomisaines koostuu mielihyvän halusta, joka
voimakkuudestaan riippuen voidaan jakaa neljään osaan. Halun kolme
keskeisintä tekijää: elottomilla, kasveilla ja eläimillä on tässä
maailmassa olemassa fyysiset ilmentymismuodot. Eloton taso esiintyy
Mendelejevin jaksollisen järjestelmään kuuluvien kivien, mineraalien ja
metallien muodossa.
Elotonta halua kuvastaa erityisesti sen passiivisuus; sen voima kohdistuu
staattisessa tilassa pysymiseen, joka ei muutu. Sen halu on hyvin heikko
ja se haluaa vain pysyä sellaisena, kun se on.
Tämän jälkeen halu kehittyy ja kasvaa aina siihen saakka, kunnes
materiaalit alkavat erittää radioaktiivisia aineita. Niissä ilmenee siis
eniten merkkejä sisäisestä elämästä, jotka nousevat jopa pinnalle.
Korallit, elävät kivet, joissa esiintyy ja kehittyy elon merkkejä, ovat
elottoman aineksen ja kasvien välivaihe.
Kasvit elävät ja kuolevat. Ne muuttuvat ajan myötä ja tuntevat
ympäristönsä. On olemassa jopa tutkimuksia, joissa todistetaan, kuinka
kasvit pystyvät aistimaan lähestyykö heitä hyvä vai paha ihminen. Kasvit
tarvitsevat ilmaa, ravintoa ja niillä on jo aktiivisempi yhteys
ympäristöönsä. Tätä seuraa halu kehittyä kasvista eläimeksi. On
olemassa myös lihansyöjäkasveja, jotka metsästävät ja syövät saaliinsa.
Eläinten tasoon kuuluvat kaikki eläimet, ihmiskeho mukaan lukien.
Mitä suurempi halu, sitä enemmän se edellyttää ajatuksen voimaa
mahdollisimman hyvän ja turvallisen elintilan ylläpitämiseen. Tämä
näkyy erityisen hyvin seurattaessa itse itseämme: istumistamme ja
makaamistamme. Mitä tahansa sitten teemmekään, ajattelemme koko
ajan omien elävien kehojemme täyttämistä mielihyvän maksimoimiseksi
ja kärsimisen minimoimiseksi.
Ajatuksen voimat kehittyvät, mikäli halumme pakottavat meidät
etsimään suurinta mahdollista hyötyä pienimpine mahdollisine
menetyksineen.
Tarvitsemme ennen kaikkea muistia muistaaksemme missä meidän oli
hyvä olla ja missä taas ei. Meidän täytyy toteuttaa ajatuksen voimaa
käytännössä, jotta osaisimme ennakoida hyvä ja pahan, lähentyä
hyödyllistä ja etääntyä haitallisesta. Sulaudun lähemmin ympäristööni:
etsin parempaa ja etäännyn pahasta yhteiskunnasta. Minun täytyy myös
osata antaa arvoa menneille voitoilleni; tulen voittamaan tässä hetkessä
ja tulevaisuudessa, ja tämän takia tunnen oman täyttymykseni ajan.
Mikäli ajatuksen voima kehittyy, rakentuu se täysin halujen täyttymiselle
ja sen tarkoituksena on huolehtia, etteivät halut tuottaisi kärsimystä,
vaan toteutuisivat ja että niitä olisi riittävästi. Tämä on selkeästi
havaittavissa eläimissä ja pienissä lapsissa. Aikuisissa tämä ilmenee
peitellysti, koska he peittelevät todellisia halujansa.
Mikäli haluan saada jotakin sinulta, en vaadi sitä suoraan, vaan toimin
kiertoteitse. Mikäli nauttimishalumme kohtaavat, syntyy välillemme
leikki, jotta emme kokisi että, haluamme hyväksikäyttää toisiamme.
Teeskentelen haluavani toteuttaa halusi, vaikka todellisuudessa haluan
vain toteuttaa omat haluni.
Ajatukseni voima pystyy arvioimaan itsekeskeiset halusi, jotka eivät salli
sinun työskentelevän hyväkseni. Pyrin kuitenkin lukemaan ja
vaikuttamaan sinuun siten, että täyttäisit toivomukseni. Mikäli
välttämätöntä, olen osana hyvitystä valmis tekemään jotakin hyväksesi.
Näin meidän ja älymme välinen yhteys kehittyy. Tämä näkyy lapsen
kasvaessa kaikennäköisiä oveluuksia oppiessaan. Me emme tätä
tiedosta, mutta koko ihmisäly rakentuu tämän varaan.

Kabbalaan liittyvien uskomusten ja myyttien oikaiseminen, Osa 1

thumbs_laitman_222
Kysymys: ​Ihmiset väittävät, että vain juutalaisten on sallittua opiskella Kabbalaa. Pitääkö
tämä paikkansa ?
Vastaus​: Minulla on vastakysymys: Keitä ovat nämä “juutalaiset”. Alkuperäisesti
juutalaisiksi kutsuttiin ihmisiä, jotka opiskelivat Kabbalan viisautta.
Ihmiset, jotka keräytyivät kantaisä Aabrahamin luokse (tai ympärille), kutsuivat itseään
juutalaisiksi. Aabraham johdatti juutalaiset muinaisesta Babyloniasta Kaanaan maahan.
Israelin kansa on saanut alkunsa tästä ihmisryhmästä. “Juutalaiset (Yehudim)” sana tulee
sanasta “ykseys (Yehud)” ­ yhteys. Siitä seuraa, että alkuperäinen merkitys käsitteelle
“juutalainen” on täsmällisesti: henkilö, jolla on yhteys Kabbalaan.
Kysymys:​ Entä jos kyseessä on turkkilainen muslimi, joka opiskelee Kabbalaa?
Vastaus: ​Sillä kuka hän on, ei ole merkitystä asiassa. Muinaisessa Babyloniassa oli monia
heimoja ja muita yhteisöjä. Niistä, jotka liittyivät Aabrahamiin, tuli “Juutalaisia”.
Oleellista on, ettei Juutalainen tarkoita kansallisuutta, kuten kaikissa muissa kansoissa
tarkoitetaan. Ihminen voi olla ranskalainen, mutta voi silti tulla juutalaiseksi. Juutalaisena
oleminen ei liity henkilön isään ja äitiin, vaan paremminkin ajatukseen, tavoitteeseen löytää
elämän tarkoitus, päämääränä kehittyminen.
Juutalaisuus on hengellinen käsite. Tämän vuoksi kuka tahansa voi olla juutalainen.
Ranskalainen tai saksalainen, joka omistautuu tälle tielle, ylemmälle voimalle (hyvälle, joka
saa aikaan hyvää), missä ei ole muuta kuin tämä voima ja rakkauden laki rakastaa toista
kuin itseään, tulee juutalaiseksi. Tämä ratkaisee hänen “Juutalaisuutensa” (Yehudiut).
Kysymys:​ Voiko nainen tutkia Kabbalaa? Tunnetaanko historiasta naispuolista
Kabbalistia?
Vastaus: ​Totta kai ! Kaikki juutalaiset esiäidit ja naisprofeetat olivat Kabbalisteja. Aina
Temppelin tuhoutumiseen asti Israelissa sekä miehet että naiset olivat oikeutettuja
hengellisten päämäärien tavoitteluun. He elivät yhtäaikaisesti tuntien kahden maailman
kuin yhtenä kokonaisuutena.
Kysymys:​ On ilmennyt, ettei Kabbalassa ole mitään eroavuutta miehen ja naisen välillä ?
Vastaus:​ Eroavuutta on. Aivan kuten meidän maailmassamme naisella on erilainen
todellisuuden havaintokyky ja käyttäytyminen. Kuitenkin suhteessa ylempään voimaan ja
tavoitteiden luomiseen molemmilla sukupuolilla on sama suunta. Tämän vuoksi kuka
tahansa voi tutkia Kabbalaa kansallisuudesta ja sukupuolesta riippumatta.
Aiempina vuosisatoina oli naisprofeettoja, kuten Huldah, Deborah, Miriam, ja juutalaisen
kansan esiäidit. Heidän hengelliset tasonsa eivät olleet vähempiä, vaan jopa suurempia kuin
miesten. Luojamme ei perusteetta sano Aabrahamille “Kuuntele, mitä Saara kertoo sinulle.

Henkinen Harjoittelu, Joka Korvaa Fyysisen Harjoittelun

thumbs_laitman_248_01Uutisissa(DailyMail): Uusi tutkimus osoittaa, että pelkkä liikunnallisen harjoittelemisen ajatteleminen voi vaikuttaa samalla tavalla kuin kuntosalilla käyminen, viranomaiset sanovat.

Tuore tutkimus, joka julkaistiin Journal of Neurophysiologyssa, totesi, että yksinkertaisesti kuvittelemalla liikuntaa voi kiinteyttää lihaksia, viivästyttää surkastumista ja jopa vahvistaa lihaksia.

Tutkijat Ohion yliopistossa, Breitbart News Networkin mukaan, suorittivat kokeen käyttäen kahta terveiden henkilöiden ryhmää.

Tutkijat sitoivat toisen ryhmän ranteet ja antoivat heille ohjeet istua 11 minuuttia, viitenä päivänä viikossa, neljän viikon ajan ja kuvitella mielessään vahvoja lihasten supistuksia‘ – tai kuvitella harjoittelevansa.

Toiselle ryhmälle ei annettu ohjeita.

Tulokset osoittivat, että keho ja mieli ovat enemmän sidoksissa toisiinsa kuin olemme luulleet.

Neljän viikon kuluttua osallistujat, jotka ‘harjottelivat henkisesti’, olivat kaksi kertaa niin vahvoja kuin he, jotka eivät harjoitelleet, Breitbart raportoi.

Lisäksi näillä osallistujilla oli vahvemmat aivot, koska harjoitukset loivat vahvempia hermoratoja.

Tutkijoilla on jo pitkään ollut tiedossa yhteydet aivojen kuorikerroksen ja sen kyvyn kanssa hallita lihasten liikkuvuutta, Ohion yliopiston Heritage College of Osteopathic Medicinen mukaan.

Kuitenkin yliopiston tutkimus on ensimmäinen osoittamaan, että kuvittelu voi viivyttää tai pysäyttää lihasten surkastumisen.

Kommenttini: Vähitellen huomaamme kasvavan ajatuksen, mielikuvituksen ja intention vaikutuksen maailmassa, kunnes ymmärrämme, että vain ajatus vaikuttaa maailmassa ja että teot ovat vain täydentämään niitä.


[151021]

Mitä Tulemme Näkemään 2015

thumbs_laitman_280_02Uutisissa(Globes): “Planeettamme on siirtynyt ‘totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen’. Tämä on on Pluton aikakausi. Se alkoi vuonna 2014 ja päättyy vuonna 2016. Pluto symboloi kuolemaa ja uudestisyntymistä, vallankumousta massatietoisuudessa.

Ehtymättömän energian löytyminen, suprajohtavuus ja globaali viestintä tulee olemaan kytköksessä tähän. Kaikki tämä tulee radikaalisti muuttamaan ihmisten elämän ja maailmanjärjestyksen. Ihmiskunta on aikakauden partaalla, jota voidaan kutsua apocalypseksi, kun vanha maailmanjärjestys on romahtamassa ja uusi syntymässä. Sana apocalypsi’ voidaan kääntää “totuuden löytymiseksi“.

Edessämme on ihmiskunnan valaistumisen aikakausi, kun verho putoaa satojen miljoonien ihmisten silmiltä. Tietenkin, moista tietoisuuden vallankumousta seuraa merkitykselliset poliittiset ja taloudelliset päätökset, loistavien ja häikäisevien ideoiden toteuttaminen ja karismaattisten persoonallisuuksien ilmentyminen.

Kommenttini: Kabbalan viisaus on täysin samaa mieltä siitä, että “planeettamme on siirtynyt totuuden löytämisen ja ihmiskunnan valaistumisen aikakauteen“. Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan suurten tieteen ja teknologian löytöjen avulla, vaan ihmisten henkisen muutoksen kautta.


[150952]

Onko Jumalaa Olemassa?

thumbs_laitman_222_0Kysymys: Jos kabbalan viisaus on tiede, eikä uskonto, tarkoittaako se että kiellät Jumalan olemassaolon?

Vastaus: Kiellän Jumalan olemassaolon samassa mielessä kun uskonnollinen henkilö kokee Hänet ihmisenä, joka on olemassa aineellisena hahmona.

Jumala on yleinen rakkauden ja lahjoittamisen ominaisuus, joka ylläpitää koko maailmankaikkeuden ja kaikki maailmat. Se on positiivinen voima (jota kabbalan viisaus kutsuu Valoksi), joka on luonut materian ja kehittää tämän materian muistuttamaan Häntä. Tämä voima on nimeltään Jumala tai Luoja tai Ylempi, yksinkertaisesti koska Hän on suurempi kuin kaikki muut voimat.

Meidän keskinäiset suhteemme tuon voiman kanssa eivät perustu ihmisen periaatteeseen, että Jumala voi sääliä, antaa anteeksi, tai rangaista meitä. Olemme tekemisissä järjestelmän kanssa, joka näkee tekomme reagoimatta niihin katumuksella, armolla tmv.

Ei ole kyse Jumalasta johon uskonnolliset ihmiset viittaavat, kun he itkevät ja pyytävät Häneltä armoa ja anteeksiantoa. Näemme historian kautta, että meidän itkumme ja pyyntömme ovat hyödyttömiä, koska tämä ei ole mitä järjestelmä nimeltään Luoja meille vaatii.

Sanan “Jumala” tarkoitus Elokimgematriassa (numerologiassa) on saman arvoinen kuin sana “luonto Teva“, koska luonto ja Jumala ovat sama asia.


[149419]

Kysymyksiä Ja Vastauksia

  1. Minun on aina muistettava, että pahuus on voima peräisin Luojalta, koska “Ei ole ketään muuta paitsi Hän”. Miten minun tulee käsitellä pahuutta? Pahuus annettiin minulle korjausta varten, joten se voidaan muuntaa hyvyydeksi.
  2. Milloin pahuus muuttuu hyvyydeksi? Se tulee tapahtumaan silloin, kun näen pahuuden ja Luojan välissä korrelaation.
  3. Miten voi paljastaa pahuuden muuntuvan hyvyydeksi? Valo siirtyy haluun ja välissä ei ole sermiä (kytköstä, yhteistä intentiota ja keskinäistä taetta), joten Valon hyvyys muuntaa pahuuden (itsekkyyden) hyvyydeksi, joka täyttää “tilan” välissämme. Pyrkimystemme mukana vetää puoleemme Ympäröivää Valoa (Ohr Makif) keräämme pahuuden (egoismin, faaraon, Luojan vastakohdan), joka muuntuu hyvyydeksi (lahjoittamiseksi, rakkaudeksi, Luojan ilmestymiseksi).
  4. Kuinka laskemme koko työmme Luojan ansioksi? Kaikki tulee Luojalta. Maanpako on kun Luoja kätkeytyy henkilöltä; työ maanpaossa on Luojan paljastuminen ja maanpaosta poistuminen tarkoittaa “Ei ole ketään muuta päitsi Hän” paljastumista.
  5. Mistä syystä henkinen mieliala kuormitetaan? Johtuen siitä tosiasiasta, että henkilö unohtaa vastaanottavansa kaiken Luojalta! Muistaessaan sen, silloin heti määrittyy miten suhtaudutaan ja reagoidaan tuohon tilaan, jota kutsutaan Luojaksi.

[149021]

Miksi Toora Alkaa Aatamista?

Laitman_003.jpgKysymys: Miksi Toora ei ala Aabrahamista tai kokoontumisesta Sinain vuoren juurella, vaan se alkaa Aatamista, luomisesta?

Vastaus: Ymmärtääksemme, että tärkeintä on sielun särkyminen moneen osaan ja sitten Toora annetaan vain näiden osien keräämiseksi ja yhteen laittamiseksi, yhteen liimaamiseksi ja siten löytyy Luoja liimatussa astiassa. Mutta jos se ei alkaisi niin, eikä särkymistä olisi, silloin kaikki muut toimet olisivat taatusti merkityksettömiä.

Siksi Toora alkaa Aatamista, eikä Aabrahamista, koska Aabraham on jo tulos särkymisestä ja korjauksen alku. Se ei myöskään ala Tooran antamisesta, sillä se on jo työkalun vastaanottaminen ja korjauksen suunnitelma. Toora päättyy Luojan täydelliseen ilmestymiseen, joka sijaitsee täysin korjatussa ja toistuvasti vahvistetussa Aatamin sielussa.


[147458]

Kabbalan Viisaus Ja Kabbalistit

thumbs_laitman_281_01Kabbalan viisaus ei ole uskonto. Se ei ole mystiikkaa, eikä parantava menetelmä. Ei myöskään ole kyse maagisista kyvyistä tehdä ihmeitä, eikä taikuudesta, tai pimeistä voimista. Kabbalan viisaus ei auta yhtä ihmistä saavuttamaan etulyöntiasemaa muihin nähden. Päinvastoin, sen vaikutuksesta henkilö muuttuu rakastavaksi ja huolehtivaksi toisia kohtaan.


Kabbalan viisaus ohjaa meitä kohti ylemmän maailman hahmottamista ja näin ollen kaikki henkilön alkuperäiset parametrit muuttuvat, tarkoittaen hänen ominaisuuksiaan ja suhtautumistaan maailmamme ja koko luomakuntaan. Se muuttaa henkilön aivan eri olennoksi. Hänen älynsä (ajatuksensa) ja sydämensä (toiveensa) muuttuvat täysin erilaisiksi ja hän alkaa ajatella, käyttäytyä ja tuntea aivan eri tavoin kuin tavallinen ihminen.
Toisaalta, valtava, koko maailman havainnoiminen on olemassa hänessä. Toisaalta taas hänen on vaikea elää tässä maailmassa aivan kuten aikuisen on vaikea elää päiväkodissa, sillä hän joutuu jatkuvasti ponnistelemaan  tasapainottaakseen itsensä pieniin lapsiin. Kuitenkin yhdessä ylemmän maailman kanssa hänen on myös oltava meidän maailmassamme. Sen lisäksi hän ei näytä ainutlaatuisuuttaan missään tilanteessa ja on jatkuvasti pakoitettu tekemään kompromisseja.Kabbalisti ei voi olla kenenkään vihollinen. Itse asiassa, hän on paras ystävä koko ihmiskunnalle, koska hänen kaikki taipumuksensa ovat suunnattuja tuomaan ihmiskunnan kohti onnellista ja täydellistä olemassaoloa.


[146688]

Liiketoiminta On Itsekkyyden Tuote

thumbs_laitman_547_06Kysymys: Miten kabbala suhtautuu liiketoimintaan?

Vastaus: Liiketoiminta on itsekkyyden tuote. Jos ihmiset olisivat olleet  asianmukaisesti mukana kehittämässä aineellista infrastruktuuriaan, he olisivat luoneet sivilisaation, jossa kaikki oleilevat tasavertaisesti, he palvelisivat toisiaan, yhdessä he pitäisivät huolta lapsistaan, lapsenlapsistaan ja itsestään.

Kaikki tämä vaatisi vähimmäismäärän vaivaa ja aikaa. Ihmiset eivät tuhlaisi liikaa aikaa itseensä vaan vaalisivat maaperää, luontoa ja ympäristöä.

Egoismi saa ihmisen kurkottamaan kauemmas, kahmaisemaan enemmän ja enemmän muiden kustannuksella ja tältä pohjalta liiketoiminta syntyi. Liiketoiminta on sitä, että käyttää toista omaksi hyödykseen, sen lisäksi kaikki on laillista ja rangaistukselta voidaan välttyä. Periaatteessa moinen yhden alistaminen toisen edessä on sama kuin orjuus, vain hienovaraisempaa, sivistyneempää ja kiltimpää.

Kabbala toteaa, että tämä on väliaikainen ilmiö, joka johtuu luonnon oman ohjelman toteuttamisesta. Heti kun pääsemme itsetuntemuksen tasolle ja muutumme integroiduiksi moderneiksi ihmisiksi, jotka ovat riippuvaisia toisistaan, silloin kaikki poliittiset, taloudelliset, rahoitukselliset, kaupalliset, sekä muu vuorovaikutus ja viestintä alkaa murentua. Emme voi hallita ja hallinnoida niitä.

Maailma tulee siirtymään sellaiseen tilaan, jossa tuotantovälineillä ja rahoituksella ei ole mitään merkitystä, koska, toisaalta ne tukahduttaa inhimillisen tekijän ja toisaalta, on olemassa uutta teknologiaa, joka tekee kaiken niin helposti ja halvalla, että se johtaa muiden tapojen arvon vähenemiseen.

Liiketoiminta tänään nojaa sotien käynnistämiseen, ihmisten hyödyntämiseen, ihmisten sairaana pitämiseen lääketeollisuuden kukoistuksen eteen jne. Kaikki päättyy kuitenkin, koska kaikki vähitellen kuihtuu pois.

Tämän seurauksena ihminen kokee turhautumista ja masennusta ja saavuttaa halun tuhota maailman. Se on jo alkanut islamilaisessa fundamentalismissa.

Siksi joka tapauksessa, kaikki tulee syntymään uudelleen, joko pahalla tavalla (ja olemme jo todistamassa tätä) tai hyvällä tavalla, riippuen siitä, kuinka hyvin onnistumme selittämään ihmiskunnalle, että on olemassa toinen, hyvä tapa.


[147510]

Sivu 1 / 10012345...102030...Viimeinen »